Báo giá phần mềm CRM quản lý quan hệ khách hàng toàn diện

Default

 • contracts
 • reports
 • Starter

 • clients
 • employees
 • projects
 • attendance
 • tasks
 • estimates
 • invoices
 • payments
 • timelogs
 • tickets
 • holidays
 • expenses
 • Medium

 • clients
 • employees
 • attendance
 • projects
 • tasks
 • estimates
 • invoices
 • payments
 • expenses
 • timelogs
 • tickets
 • messages
 • events
 • leaves
 • notices
 • leads
 • holidays
 • Larger

 • clients
 • employees
 • projects
 • attendance
 • tasks
 • estimates
 • invoices
 • payments
 • timelogs
 • tickets
 • events
 • messages
 • notices
 • opportunity
 • supplier
 • leaves
 • leads
 • holidays
 • products
 • expenses
 • contracts
 • reports
 • Lưu ý: Khách hàng nên dùng một máy chủ riêng chỉ cài đặt phần mềm để Crmviet để đảm bảo tính bảo mật, độ an toàn tránh rủi ro bị Virus hoặc mất mát dữ liệu do người dùng
  Giá phần mềm bên trên là phí khởi tạo trong năm đầu tiên, từ những năm tiếp theo phí duy trì là 25% giá trị hợp đồng